Workplace Analytics

Reshape your office with predictive workplace analytics

รายงานข้อมูลการใช้งานพื้นที่สำนักงานเชิงลึกในพื้นที่ทำงานบริเวณต่างๆที่จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงพื้นที่ในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Workplace Analytics

Reshape your office with predictive workplace analytics

รายงานข้อมูลการใช้งานพื้นที่สำนักงานเชิงลึกในพื้นที่ทำงานบริเวณต่างๆที่จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงพื้นที่ในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Workplace Analytics

ปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด

โซลูชันต่างๆจากแพลตฟอร์ม Workplace Plus ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจการใช้งานพื้นที่แต่ละบริเวณของพนักงานได้อย่างละเอียด

Space Utilization Dashboard
Automatically Release Booking
Maximize ROI Your Space
Space Utilization Dashboard
Automatically Release Booking
Maximize ROI Your Space
Image link
Space Utilization Dashboard

Measure Office demand with Workplace Analytic

เข้าใจการใช้พื้นที่บริเวณต่างๆ เช่น ห้องประชุม หรือโต๊ะทำงานส่วนกลางได้อย่างชัดเจนผ่าน Dashboard บนแพลตฟอร์ม Workplace ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงพื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านข้อมูล Big Data
Image link
Automatically Release Booking

Recapture Unused Spaces

เมื่อไม่มีการยืนยันการใช้งานพื้นที่บริเวณต่างๆ เช่น ห้องประชุม หรือโต๊ะทำงาน Hot Desk ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ช่วยองค์กรปรับปรุงอัตราการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
Image link
Image link
Maximize ROI Your Space

Maximize existing office space

องค์กรสามารถปรับแผนผังภายในออฟฟิศได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับการใช้งานผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเชิงลึก ที่จะช่วยองค์กรสามารถลดขนาดค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าพื้นที่ได้ในระยะยาว

ก้าวเข้าสู่ Hybrid Working
การทำงานแนวใหม่ด้วยเทคโนโลยีจาก Workplace Plus

ติดต่อนำเสนอโซลูชันให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ