E-Book

Bring Employees
Back to Work Safely
After COVID-19

ปรับองค์กรสู่การ Return to Work อย่างปลอดภัยในยุค COVID-19 ปี 2023

เตรียมพร้อมกลับมาทำงานในออฟฟิศอย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

การ Return to Work ในยุค COVID-19 องค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการ
กลับเข้ามาทำงาน 

โดย E-Book เล่มนี้แบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่

  1. สถานการณ์ออฟฟิศในปัจจุบัน
  2. Return to Work เรื่องสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม
  3. ผลกระทบที่ตามมาหากจัดการการกลับเข้ามาทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
  4. กลยุทธ์การ Return to Work
  5. เทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์Return to Work อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเทคโนโลยี

มาร่วมปรับและวางแผนองค์กรของคุณให้ Return to Work ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพด้วย E-Book เล่มนี้กันครับ…

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book